ดูแลตัวเอง ช่วง work from home ด้วยทฤษฎี ของโอเร็ม (Orem)

โอเร็ม เป็นผู้สร้างทฤษฎีทางการพยาบาลที่เน้นการดูแลตนเองให้แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในลักษณะบูรณาการทั้งแนวคิดด้านคลินิก ด้านปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และการบรรลุเป้าหมายของชีวิต
สุขภาพเป็นภาวะที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจ สังคม และสัมพันธภาพกันคนรอบข้างคนที่มีสุขภาพดีคือคนที่มีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวา ปราศจากอาการและอาการแสดงของโรคสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เต็มศักยภาพส่วนความสุข หมายถึง การรับรู้ถึงความยินดี พึงพอใจในภาวะของตนเอง อย่างเช่นคุณดูหนังโป๊ญี่ปุ่นแล้วมีความสุข รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้คุยเรื่องเพศ เรื่องเกี่ยวกับหนังโป๊ญี่ปุ่น การที่บุคคลจะมีความสุขหรือสุขภาพดีจะต้องมีความรู้ที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ดังต่อไปนี้
1. การดูแลตนเองที่จำเป็นโดยทั่วไป ได้แก่ การรับประทานอาหารและดื่มทำให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ปราศจากมลภาวะ ดูแลระบบการขับถ่ายให้เป็นปกติอยู่เสมอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอรู้จักสร้างและมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง หาเวลาว่างเป็นส่วนตัวให้กับตัวเองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อสวัสดิภาพของตนเอง อย่างเช่นถ้าคุณสุขภาพไม่แข็งแรงก็อย่าไปลอง ท่าเซ็กส์จากหนังโป๊ญี่ปุ่นมาก ไม่ใช่ทุกคนที่จะแข็งแรงเหมือนพระเอกหนังโป๊ญี่ปุ่น
2. การดูแลตนเองที่จำเป็นตามระยะพัฒนาการ เป็นการดูแลตนเองเฉพาะตามระยะพัฒนาการของชีวิต เช่น การที่ต้องมีการฝากครรภ์และไปพบแพทย์ตามเวลานัดจนกระทั่งถึงกำหนดตลอดการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยต่าง ๆ การสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก การดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุการทำงานหรือเข้าสู่วัยสูงอายุ ยังผู้สูงอายุบางคนก็ดูหนังโป๊ญี่ปุ่นไม่ไหวแล้ว ต้องดูแลสุขภาพทางเพศอีกแบบหนึ่ง
การดูแลตนเองที่จำเป็นโดยทั่วไปและการดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการเป็นการดูแลตนเองในภาวะปกติโดยโอเริ่มได้บูรณาการทั้งแนวคิดของการรักษาเสถียรภาพและแนวคิดด้านการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตกิจกรรมการดูแลตนเองโดยมุ่งตนเองเป็นหลักอย่างเดียวจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตไม่ได้ หากแต่จะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและบุคคลอื่น เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ดังต่อไปนี้
(ก) แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได้
(ข) แสวงหาความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วย และผลกระทบของความเจ็บป่วยกับตนเอง
(ค) ปฏิบัติตามแผนการรักษา การวินิฉัย การฟื้นฟูสภาพและการป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
(ง) แสวงหาข้อมูลและความรู้ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงจากการักษาและจากโรค
(จ) ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วยและการรักษา รู้จักพึ่งพา ตนเองและผู้อื่นอย่างเหมาะสม
(ฉ) เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรค และการรักษาโรคโดยพยายาม ดำเนินชีวิตที่ส่งเสริม พัฒนาการให้ดีที่สุดตามความสามารถของตนเองที่ดีอยู่ในขณะนั้น